หน่วยงานกำกับดูแลได้ทำงานอย่างใกล้ชิด

ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมามีการจัดตั้งหน่วยงานและกลไกต่าง ๆ เช่น National Credit Bureau, Real Estate Information Center, บริษัท บริหารสินทรัพย์และสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ในขณะเดียวกันหน่วยงานกำกับดูแลได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับเพื่อนร่วมชาติของตน ตัวอย่างเช่นโครงการริเริ่มการจัดตั้งพหุภาคีเชียงใหม่ (CMIM) ประกอบด้วยประเทศอาเซียนจีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้

โครงสร้างดังกล่าวเป็นรากฐานที่มั่นคงต่อระบบเศรษฐกิจและการเงินของประเทศโดยเริ่มจากระบบข้อมูลที่ดีคำเตือนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดวิกฤตการณ์และระบบพร้อมที่จะแก้ปัญหาต่างๆหากเกิดวิกฤตขึ้น ในขณะเดียวกันภาคธุรกิจเติบโตขึ้นอย่างแข็งแกร่งสะท้อนถึงความสามารถในการแข่งขันด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีขึ้นและวิธีการระดมทุนที่สามารถหาได้ ได้แก่ การให้กู้ยืมการออกตราสารหนี้ตราสารทุน การบริหารความเสี่ยงเน้นการลงทุนที่ระมัดระวังโดยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 1.2 เท่า ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจอัตราส่วนนี้อยู่ที่ 5 เท่า